Privacy & BeriVita.com

Om uw bestelling te kunnen behandelen hebben we enkele gegevens van u nodig. We vragen niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk. Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen en uw gegevens vertrouwelijk te behandelen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe u deze gegevens kunt laten verwijderen.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Nederlandse Bereidingsapotheek bv (merkhouder van BeriVita.com). U dient zich ervan bewust te zijn dat Nederlandse Bereidingsapotheek bv niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en/of bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan ons privacybeleid te accepteren.

BeriVita.com respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 
Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

 

Verwerking van uw gegevens

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens eventueel inzichtelijk kunnen zijn.

Onze webwinkel, via CCVshop

BeriVita.com is ontwikkeld met software van CCVshop uit Arnhem. Gegevens die u met het plaatsen van een bestelling aan ons beschikbaar stelt, worden met CCVshop gedeeld. CCVshop heeft alleen toegang tot uw gegevens om ons technische ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. CCVshop is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. CCVshop maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van deze software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. CCVshop behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen bedrijf te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

MijnDomein

Wij nemen webhosting- en emaildiensten af van MijnDomein. MijnDomein verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt deze gegevens niet voor eigen doeleinden. Mijndomein kan wel metagegevens verzamelen over het gebruik van haar diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. MijnDomein heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. MijnDomein is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Enormail

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met Enormail. Enormail is een Nederlands bedrijf en deze zullen uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via Enormail is verzonden ziet u de ‘uitschrijven’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door Enormail beveiligd opgeslagen. Enormail maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Enormail behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Mailverkeer bij contact

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Mijndomein. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk. Soms maken we ook gebruik van de diensten van Hotmail. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Betalingen

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van CCV Pay uit Nederland. CCV Pay werkt samen met banken en creditcard maatschappijen om betalingen zo veilig mogelijke te laten verlopen. CCV Pay verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. CCV Pay heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. CCV Pay bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan moet u uw naam, woonplaats en e-mailadres invullen. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Verzenden en logistiek

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DHL, PostNL of Bpost voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaats, indien van toepassing, met respectievelijk DHL, PostNL of Bpost delen. Deze aanbieders gebruiken de gegevens alleen ten behoeve van het bezorgen van uw bestelling. In het geval dat DHL. PostNL of Bpost onderaannemers inschakelt, stellen deze aanbieders ook gegevens aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de software van Cash. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Cash is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Cash gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Bol.com

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Bol.com. Als u via Bol.com een bestelling plaatst dan deelt Bol.com uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens, die we via Bol.com verkrijgen, alleen om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.
 

Gebruik van onze diensten

Wanneer u een bestelling bij ons plaatst, vragen we u om slechts enkele persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om uw bestelling te behandelen. De gegevens die we vragen zijn:
- Uw naam
- Postcode, adres en woonplaats
- Emailadres
(Hiermee kunnen we u op de hoogte houden van de status van uw bestelling)
- Optie tot inschrijven voor onze maandelijkse nieuwsbrief

De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van CCV Shop. Iedere ondernemer is wettelijk verplicht de administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht). Uw gegevens moeten we daarom gedurende die periode bewaren.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren maar nooit langer dan noodzakelijk. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Cookies

Wij verzamelen alleen functionele, anonieme informatie voor website-analyse met behulp van zgn. cookies. Die informatie gebruiken we om onze website te blijven verbeteren. De gegevens uit die informatie zijn anoniem en worden niet verbonden met uw persoonlijke gegevens. Deze cookies kunnen nooit gebruikt worden om uw privégegevens van uw computer of telefoon uit te lezen en/of om wachtwoorden te onderscheppen. Verder kunnen ze een computer of telefoon niet infecteren met een virus. Deze cookie heeft een bewaartermijn van 14 maanden.

Wij maken geen gebruik van zogenaamde tracking-cookies. Dat soort cookies volgen u alsmaar (met allerlei advertenties), ook bij bezoek aan andere websites en zijn een potentieel risico voor uw privacy.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.
 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan BeriVita.com op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan ons via info@berivita.com. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek via info@berivita.com. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking via info@berivita.com. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen via info@berivita.com. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van BeriVita.com. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.
U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met ons via info@berivita.com.

Aanpassingen Privacybeleid

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven nieuwsbrief

Onderaan onze maandelijkse nieuwsbrief vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden. We sturen alleen een (maandelijkse) nieuwsbrief als u daarvoor vooraf toestemming geeft aan ons.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.

De Nederlandse Bereidingsapotheek bv (merkhouder BeriVita.com), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in ons privacybeleid


Nederlandse Bereidingsapotheek bv / BeriVita.com
Zeven Eikenlaan 33
5461 EC Veghel


Telefoonnummer:
vanuit Nederland: 010-4185545
buiten Nederland: +3110-4185545

info@berivita.com


Deze pagina is voor het laatst aangepast op 24-12-2022.

100% natuurlijk en vrijwel alles 100% plantaardig
Zonder parabenen, minerale olie en microplastics
Respect voor mens, dier en natuur: 100% Proefdiervrij
Gratis verzending vanaf €35, anders €3,95
Makkelijk bestellen, ook zonder account
✓ Voor 15:00 uur besteld = Zelfde werkdag verzonden
Veilig en vertrouwd, sinds 2008